صفحه ٩٣

107- غفلت و خواری
كسى كه خود را از حوادث زمان ایمن بداند زمانه به او خیانت خواهد كرد و كسى كه آن را بزرگ بشمارد او را خوار مى سازد. چنین نیست كه هر تیراندازى به هدف بزند.
108- انتخاب همسفر و همسایه
هرگاه حاكم تغییر پیدا كند زمانه نیز دگرگون مى شود. پیش از عزم سفر ببین كه هم سفرت كیست و پیش از انتخاب خانه بنگر كه همسایه ات چه كسى است؟ از گفتن سخنان خنده آور (و بى محتوا) بپرهیز هرچند آن را از دیگرى نقل كنى.