صفحه ٧٧

شناخت دنیاپرستان
72- دنیا طلبان درنده
جز این نیست كه دنیاپرستان همچون سگ هایى هستند كه پیوسته پارس مى كنند (و براى تصاحب جیفه اى بر سر یكدیگر فریاد مى كشند) یا درندگانى كه در پى دریدن یكدیگرند، در برابر یكدیگر مى غرند، و زوزه مى كشند، زورمندان، ضعیفان را مى خورند و بزرگ ترها كوچك ترها را مغلوب مى سازند یا همچون چهارپایانى هستند كه دست و پایشان (به وسیله مستكبران) بسته شده (و بردگان سرسپرده آنهایند)
73- شهوت پرستان آواره
و گروه دیگرى همچون حیواناتى هستند رها شده در بیابان (شهوات) عقل خود را گم كرده (و راه هاى صحیح را از دست داده اند) و در طرق مجهول و نامعلوم گام گذارده اند. آنها همچون حیواناتى هستند كه در وادى پر از آفتى رها شده و در سرزمین ناهموارى به راه افتاده‌اند نه چوپانى دارند كه آنها را به راه صحیح هدایت كندو نه كسى كه آنها را به چراگاه مناسبى برساند.
74- دنیای بازی دهنده
(در حالى كه) دنیا آنان را در طریق نابینایى به راه انداخته و چشم هایشان را از دیدن نشانه هاى هدایت برگرفته، در نتیجه در وادى حیرت سرگردانند و در نعمت‌ها و زرق و برق هاى دنیا غرق شده اند، دنیا را به عنوان معبود خود برگزیده، و دنیا نیز آنها را به بازى گرفته است و آنها هم به بازى با دنیا سرگرم شده اند و ماوراى آن را به فراموشى سپرده‌اند.