صفحه ٧١

نشانه‌های رحمت و استجابت دعا
61- رحمت فراگیر
در كیفر تو تعجیل نكرده (و آن را به موجب اینكه ممكن است توبه كنى به تأخیر انداخته) هرگز تو را به سبب توبه و انابه سرزنش نمى كند (آن گونه كه انتقام جویان توبه كاران را زیر رگبار ملامت و سرزنش قرار مى دهند) و حتى در آنجا  كه رسوایى سزاوار توست تو را رسوا نساخته (آن گونه كه تنگ نظران بى گذشت فوراً اقدام به رسواسازى و افشاگرى درباره خطاكاران مى كنند) و در قبول توبه بر تو سخت نگرفته است (آن گونه كه معمول افراد كوتاه فكر است) و در محاسبه جرایمِ تو دقت و موشكافى نكرده (بلكه به آسانى از آن گذشته است).
62- افزون شدن نیكی‌ها
هیچ گاه تو را از رحمتش مأیوس نساخته (هرچند گناه تو سنگین و بزرگ باشد) بلكه بازگشت تو از گناه را حسنه قرار داده (و از آن مهم تر اینكه) گناه تو را یكى محسوب مى دارد و حسنه ات را ده برابر حساب مى كند و درِ توبه و بازگشت و عذرخواهى را (همیشه) به رویت باز نگه داشته به گونه اى كه هر زمان او را ندا كنى نداى تو را مى شنود و هرگاه با او نجوا نمایى آن را مى داند.
63- طول عمر، سلامتی و وسعت روزی
بنابراین حاجتت را به سویش مى برى و آن چنان كه هستى در پیشگاه او خود را نشان مى دهى، غم و اندوه خود را با وى در میان مى گذارى و حل مشكلات و درد و رنج خود را از او مى خواهى، و در كارهایت از او استعانت مى جویى، مى توانى از خزاین رحمتش چیزهایى را بخواهى كه جز او كسى قادر به اعطاى آن نیست مانند فزونى عمر، سلامتى تن و وسعت روزى.