صفحه ٦٣

48- منزلگاه آرام
كسانى كه دنیا را خوب آزموده اند (مى دانند كه آنها) همچون مسافرانى هستند كه در منزلگاهى بى آب و آبادى وارد شده‌اند (كه قابل زیستن و ماندن نیست) لذا تصمیم گرفته اند به سوى منزلى پرنعمت و ناحیه اى راحت (براى زیستن) حركت كنند، از این رو (آنها براى رسیدن به آن منزل) مشقت راه را متحمل شده و فراق دوستان را پذیرفته و خشونت‌ها و سختى هاى سفر و غذاهاى ناگوار را (با جان و دل) قبول نموده اند تا به خانه وسیع و منزلگاه آرامشان گام نهند.
معیارهای روابط اجتماعی
49- محبوب‌ترین منزلگاه
به همین دلیل آنها از هیچ یك از این ناراحتى‌ها احساس درد و رنج نمى كنند و هزینه هایى را كه در این طریق مى پردازند از آن ضرر نمى بینند و هیچ چیز براى آنها محبوب تر از آن نیست كه ایشان را به منزلگاهشان نزدیك و به محل آرامششان برساند.
50- منزلگاه پرنعمت
(اما) كسانى كه به دنیا مغرور شده اند همانند مسافرانى هستند كه در منزلى پرنعمت قرار داشته سپس به آنها خبر مى دهند كه باید به سوى منزلگاهى خشك و خالى از نعمت حركت كنند (روشن است كه) نزد آنان چیزى ناخوشایندتر و مصیبت بارتر از مفارقت آنچه در آن بوده اند و حركت به سوى آنچه كه باید به سمت آن روند و سرنوشتى كه در پیش دارند، نیست.