صفحه ٤١

 

مراحل تربیت

9- توصیه به فرزندان
به این جهت اهتمام به كار تو را اهتمام به كار خود یافتم، از این رو این نامه را براى تو نوشتم تا تكیه گاه تو باشد خواه من زنده باشم یا نباشم.
10- تقوا
پسرم! تو را به تقواى الهى و التزام به فرمانش و آباد كردن قلب و روحت با ذكرش و چنگ زدن به ریسمان (لطف و عنایت) او توصیه مى كنم.
11- تمسك به ریسمان الهی
و كدام وسیله مى تواند میان تو و خداوند مطمئن تر از «حبل الله» باشد اگر به آن چنگ زنى و دامان آن را بگیرى.
12- موعظه، زهد و یقین
(پسرم) قلب خویش را با موعظه زنده كن و هواى نفس را با زهد (و بى اعتنایى به زرق و برق دنیا) بمیران. دل را با یقین نیرومند ساز و با حكمت و دانش نورانى و با یاد مرگ رام نما و آن را به اقرار به فناى دنیا وادار.