صفحه ٧٨

«فاطمه»(علیها السلام)روشن مى شد;
سپس افزود:
على(علیه السلام)خواهان همسر خویش است، چشم فاطمه را به همسرش روشن فرما، و جمع آنها را سامان ده، و چشم ما را نیز با آن روشن کن...
پیامبر(صلى الله علیه وآله)فرمود:
بروید و اطاقى را در خانه من براى زفاف آنها فراهم سازید.
«امّ ایمن» عرض کرد:
اطاق کدامیک از ما؟
فرمود:
اطاق خودت!
سپس رو به سایرین کرد و فرمود:
بروید و امّ سلمه را براى آماده ساختن اطاق یارى کنید.
بعد رو به على(علیه السلام)کرد و فرمود:
برو غذاى خوبى براى این مراسم آماده کن!
سپس افزود:
گوشت و نان از ما، و خرما و روغن از تو!
على(علیه السلام)مقدارى خرما و روغن (براى ساختن حلوا، شیرینى لازم براى این مراسم) تهیّه فرمود و خدمت پیامبر(صلى الله علیه وآله)آورد، پیامبر(صلى الله علیه وآله)آستین مبارک را بالا زد و خرما را