صفحه ٧٦

تجمّل و خودآرایى، و شب به رخ کشیدن لباسهاى گران قیمت و جواهرات رنگارنگ به یکدیگر است.
بسیارى از زنان آنها، از هفته ها و ماهها قبل خود را براى نمایش ثروت در آن شب آماده مى کنند، و لباسهاى تازه و جواهرات نوین سفارش مى دهند.
بسیارى از بزرگترها چنان خودآرایى مى کنند که گویى فراموش کرده اند عروس، دختر آنها است نه خود آنها!
و از آنجا که در میدان مسابقه، هر کس تلاش مى کند از رقبا عقب نیفتد باید هر کدام هزینه زیاد و رنج طاقت فرسایى را متحمّل شوند، و چه بسا همین مسایل باعث اختلافاتى میان آنها و شوهرانشان مى شود که چرا در این زمینه ولخرجى لازم را نکرده اند، تا از رقیبان عقب نمانند; و آبرویشان در میان جمع نرود!
حال فکر کنید اگر در این جلسات زنان و مردان با هم مختلط شوند چه مفاسد وحشتناکى به بار مى آید! به طور قطع محیطى بهوجود مى آید «آماده» و «مهیّا» براى انواع گناهان; و روشن است که این گناهان اثر شوم خود را نشان خواهد داد و ازدواجى این چنین، قرین سعادت و خوشبختى نخواهد بود.
چیزى که در این گونه مجالس معنا و مفهوم ندارد، یاد خدا