صفحه ٥٦

هر انسان آزاده اى را به خضوع در برابر آن وامى دارد.
صورت جهیزیّه اى که یاران پیامبر(صلى الله علیه وآله)با آن وجه مختصر براى یگانه دختر پیامبر(صلى الله علیه وآله)تهیّه کردند به این ترتیب بود:
1ـ یک فرش مصرى که داخل آن پشم بود.
2ـ یک سفره چرمى.
3ـ یک متّکاى چرمى که داخل آن لیف درخت خرما بود.
4ـ یک عباى خیبرى.
5ـ یک مشک آب.
6ـ چند کوزه.
7ـ چند ظرف و کاسه سفالین.
8ـ یک ظرف براى آب و آب کشى (مطهره).
9ـ یک پرده نازک پشمى.
این بود مجموعه جهیزیّه زهرا(علیها السلام) طبق روایت.(1)
هنگامى که وسایل فوق را نزد پیامبر(صلى الله علیه وآله)آوردند نگاهى به آن کرد و گریست، سپس سر به سوى آسمان بلند کرد و دعاى عجیبى کرد و گفت:
اَللّهُمَّ بارِکْ لِقَوْم جُلُّ آنِیَتِهِمُ الْخَزَفُ;(2)
خداوندا به قومى که غالب ظروف آنها سفالین است، مبارک گردان!