صفحه ٥٥

در بحثهاى گذشته خواندیم که تمام سرمایه مولاى متّقیان(علیه السلام)براى مراسم ازدواج تنها پول زرهى بود که به فرمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)آن را فروخت و از آن «عطریات» و «لباس» و «جهیزیّه» حضرت زهرا(علیها السلام)تهیّه شد.
قیمت این زره به روایتى، سى درهم، و به روایات دیگر 480 یا 500 درهم بود(1) و با توجّه به این که «درهم» تقریباً نیم مثقال نقره مسکوک است، مجموع قیمت زره و بهاى تمام وسایلى را که به عنوان جهیزیّه تهیه کردند، به آسانى مى توان محاسبه نمود.
از روایتى استفاده مى شود که تنها یک سوم قیمت زره براى جهیزیّه مصرف شد، و از آن بخوبى برمى آید که تا چه حد وسایل زندگى جدید این دو زوج خوشبخت جهان بشریّت سادهوبى آلایش و دورازهرگونه تشریفات بوده است.
صورت جهیزیّه بانوى اسلام(علیها السلام) و به اصطلاح ریز اقلام آن را نیز مورّخان در تاریخ هاى خود ثبت کرده اند که مطالعه آن، انسان را با عالَمى از صفا و زهد و وارستگى عجیب روبه رو مى سازد، که عظمت وشکوه بى نظیر و خیره کننده اش