صفحه ٤٤

و نامیمونى او، زیادى مهر او است.
مهریّه هاى سنگین در عصر ما اغلب از سه عامل سرچشمه مى گیرد:
 
1
گاه از چشم و هم چشمى ها و مسابقه در این گونه مسایل است که افرادى از این طریق مى خواهند به پندار خویش شخصیّت والاترى براى خود یا فرزندان خویش کسب نمایند.
 
2
گاه از غلبه روح مادّیگرى و ارزشهاى مادّى است که اساساً تمام تلاشهاى گروهى براى رسیدن به آن است، و از آنجا که مهریّه زیاد در کوتاه مدّت یا درازمدّت درآمد بیشترى را همراه دارد، آن را ترجیح مى دهند.
 
3
و بالاخره گاهى از عدم اعتماد متقابل میان دو همسر یا خانواده هاى آنها سرچشمه مى گیرد، زیرا از این بیم دارند که زندگانى مشترک آن دو، دوام پیدا نکند، و مى خواهند این مهریّه سنگین مانعى بر سر راه جدایى گردد، و یا در فرض جدایى، کمکى به زن در مشکلات ناشى از آن نماید.
روشن است که اگر سه عامل فوق از بین برود، چشم و هم چشمى ها و رقابتها در میان نباشد، و نخواهند بهوسیله ازدواج، تجارت کنند، و به زندگى مشترک آینده در سایه ایمان و تقوا امیدوار باشند، دلیلى ندارد که به دنبال این گونه