صفحه ١٧

تجمّلات و جواهرات، و پشت خانواده عروس در زیر بار سنگین جهیزیّه که چیزى جز چشموهم چشمى و تقلیدهاى کورکورانه و موهومات و خیالات، بر آن حاکم نیست، خم مى شود و نزدیکان دو طرف گاه تلخ ترین ساعات عمر خود را در این جلسات به اصطلاح شادى یا مقدّمات آن مى گذرانند!
چه آبروهایى که بر باد نمى رود، چه کدورتها ودشمنى هایى که بهوجود نمى آید، و چه مشکلاتى که گاه تا آخر عمر سایه شوم آن بر خانواده ها افتاده است، رخ نمى دهد!
آیا روزى فرا خواهد رسید که واقعیّتهاى سازنده و مفید از موهومات و خرافات در این مسأله حیاتى جدا شود و ارزشهاى کاذب جاى خود را به ارزشهاى صحیح، بسپارد و ملّت مسلمان ما، تعلیمات اسلام را جانشین آداب و رسوم غلط و مصیبت بار کند!
ما در این نوشتار براى رسیدن به عمق تعلیمات اسلام در این زمینه، به جاى بررسى مشروح آیات و روایات اسلامى، راه دیگرى انتخاب کرده ایم که فکر مى کنیم تأثیر آن در بیدار کردن افکار بیشتر است، و آن اینکه به سراغ یک خانواده نمونه اى برویم که در اسلام نظیر نداشته، و دقیقاً زیر نظر